FASIL AD Konstantnim ulaganjem u tehnološki razvoj obrazovanjem i edukacijom povećavamo nivo kvaliteta proizvoda.
O NAMA

Fabrika sita i ležaja - FASIL A.D osnovana je 1965. godine kao fabrika za izradu metalnih sita za proizvodnju celuloze i papira. U predhodnih 50 godina, novi pristup koji kaže da ni jedan cilj nije ne ostvariv, dao je rezultate kroz proširenje delatnosti.

Fasil A.D. je danas fabrika za proizvodnju sita za industriju papira i celuloze, filtera, filtracionih platana, kliznih ležaja i razmenjivača toplote.

Zahvaljujući svojim referencama FASIL A.D. i dalje uspešno posluje i permanentno povećava obim posla na domaćem i inostranom tržištu.

Usmerenost ka evropskom tržištu snažan je podsticaj razvoju, usavršavanju i racionalnosti, kao osnovu visokog kvaliteta proizvoda.

Implementirani sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i sistema menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001, jasan je putokaz za opredeljenost ka daljem razvoju fabrike.

UPRAVLJANJE

FASIL-ov poslovni sistem zasnovan je na poslovnoj politici i strategiji koja ohrabruje i uliva poverenje kako zaposlenima, tako i njihovim akcionarima i drugim zainteresovanim stranama.

Poslovna politika FASIL-a, zasniva se na:

 1. - stalnom razvoju, modernizaciji tehnologije i opreme, uvođenju novih proizvoda i povećanju fizičkog obima proizvodnje,
 2. - poboljšanju organizacije procesa, proizvoda i usluga, poštovanju ugovorenih rokova i permanentnom poboljšanju kvaliteta,
 3. - uspostavljanju adekvatnih procesa, praćenju, servisiranju proizvoda u cilju povećanja koristi za zaposlene,
 4. - povećanju efektivnosti i efikasnosti poslovnog sistema,
 5. - permanentnom razvoju partnerskih odnosa sa našim kooperantima i dobavljačima,
 6. - zaštiti životne sredine.

Strateško opredeljenje i razvoj preduzeća su:

 • - kvalitet proizvoda,
 • - stvaranje imidža FASIL,
 • - održanje kao lidera na tržištu,
 • - kvalitet rada svih poslovnih funkcija,
 • - povećanje plasmana na ino tržište.
KADROVI

Zahvaljujući stalnim ulaganjima u kadrovski potencijal, ohrabrivanju i podržavanju ličnog i timskog rada u aktivnostima poboljšanja, FASIL je izgradio imidž sredine u kojoj je stvorena pozitivna radna atmosfera.

PROIZVODNJA

Finalni proizvodi u FASIL-u se proizvode u skladu sa zahtevima tehničke dokumentacije u planiranim rokovima i planiranim količinama. Svoje proizvode FASIL plasira kako na domaćem, tako i na ino tržištu - Evropska unija, Rusije i ZND i drugih zemalja . Dosadašni obim plasmana na ino tržište kretao se u rasponu 65 - 70% od ukupnog.

Celokupan proces proizvodnje u FASIL-u se realizuje po procedurama za proizvodnju i servisiranje u kojima je propisano:

 • - upravljanje radnim nalogom,
 • - praćenje izvršenja proizvodnje i usluga,
 • - način kontrolisanja i ispitivanja proizvoda,
 • - pakovanje i skladištenje proizvoda.

Najbolji pokazatelj napred navedenog je:

 • - pouzdanost kvaliteta,
 • - optimalna iskorišćenost proizvodnih kapaciteta,
 • - izvoz na veoma probirljivo i konkurentno ino tržište.

Osnovni proizvodni program

Proizvodni kapacitet

Sita za industriju papira, celuloze i tehnička pletiva do 250.000 m2 / godišnje Odlivci od bronze i klizni elementi do 800 tona / godišnje Filteri za prečišćavanje fluida do 120.000 komada / godišnje

MATERIJAL

FASIL blagovremeno obezbeđuje sirovine takvog nivoa kvaliteta koje omogućavaju ostvarenje zadatih parametara finalnih proizvoda uz optimalne troškove.

Sve nabavljene sirovine, pre njihove primene u proizvodnji, prolaze proceduru ulazne kontrole - kvantitativnog i kvalitativnog prijema. Kvalitativni prijem se obavlja u savremeno opremljenim laboratorijama za hemijska i mehanička ispitivanja.

Sve sirovine i proizvodi su uskladišteni na propisan i adekvatan način, da bi se osigurali od degradacije kvaliteta u procesu skladištenja.

Copyright © 2015 Fasil A.D. - All rights reserved! webmaster